ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

 คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.14 (ปี 2561)
 คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.14 (เป็นการภายใน)
 โครงสร้างการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กฏหมายสำหรับเด็กของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน