ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
*****************************
1.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562
 
2.คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 
3. โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 
4. เอกสารประกอบ
 
5. ช่องทางติดต่อ ประสานงานทางโซเชียลกลุ่มไลน์(LINE ) ข้อมูลสารสนเทศ สพม.14

 
6. VDO ประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)
  

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน