Download เอกสารการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14  ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อ.ตะกั่วทุุ่ง จ.พังงา
          - powerpoint นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14
          - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท./ทปษ.รมว.ศธ. ติดตามการบริหารงบประมาณฯ ของสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
          - การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
          - แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน