Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

 


    •   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต   ::รายละเอียด::
    •   รายชื่อและกำหนดเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 กลุ่มภาคพื้นทวีปเหนือ   ::รายละเอียด::
    •   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์   ::รายละเอียด::
    •   รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14   ::รายละเอียด::

 
 สพม.14 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)

วันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14
       วันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 13.00 น.นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงาเป็นประธาน เปิดงานวันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน


สพม.14 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสตรีพังงา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และต่อเติมอาคารสวัสดิการ สพม.14 ครั้งที่ 2   ::รายละเอียด::

 
 


          •   ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560   ::รายละเอียด::
          •   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document