Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       สพม.14 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา


สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
        เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 /2558 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และต่อเติมอาคารสวัสดิการ สพม.14   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาจ้างซ่อมแซมกำแพงหินกั้นน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่ง โรงเรียนเกาะยาววิทยา   ::รายละเอียด::
          •   จัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   ::รายละเอียด::
 
 


          •   ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ   ::รายละเอียด::
          •   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง" ครั้งที่ 3   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document