Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2557   ::รายละเอียด:: (จังหวัดพังงา )   ( จังหวัดระนอง)
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557   ::รายละเอียด:: (จังหวัดพังงา )   ( จังหวัดระนอง)
    •    รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (ภาคใต้) หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
สพม.14 ร่วมกับ ส.บ.ม.ท.ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน

สัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง”
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.พ.ม.ท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพที่แท้จริง” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น หาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของมัธยมศึกษา สู่คุณภาพอย่างแท้จริง โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 42 เขต จำนวน 100 กว่าคน
 

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพม.14
        นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สังกัด สพม.14 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่ฯ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดในการขอรับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศต่อไป
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้คะแนน Top 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระดับชั้นมัธยมึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 8 คน
 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
      ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 คน
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document