นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

     
   
  นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์  
  ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14