นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

     
   
  นายประพันธ์ รัตนอรุณ  
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
     
นายสุนทร รักเมือง นายร้าเฉต หัศนี นายสถิต ตรีบุรุษ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายชวนะ คำกล้า นายพรศักดิ์ จินดาพล นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
นายฮัมบัด เปกะมล   นายถาวร เวชจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและเลขานุการ