นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

     
   
  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ  
  ผู้อำนวยการ  
     
นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์  ศรีสง นายสามารถ  รังสรรค์
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ