แนวทางปฎิบัติ ของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

 
 เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          - คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.
          - แผ่นพับการเลือกตั้ง ส.ส.
          - 6 weekes (คู่มือ นร.)
          - 6 weekes (คู่มือ ครู.)
 
 
เอกสารชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562
          - แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อในการสนับสนุนการเลือกตั้ง และ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
          - กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน