Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
       นางสาว สิรินดา เกียรติทวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย ที่ผ่านมา โดยแสดงความสามารถ ๔ ด้าน คือ ด้านมารยาทไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูภิญโญ ปานมาศ ด้านฝีปากไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูอัมราภรณ์ จักราพงษ์ ด้านรำไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของครูกรกช เพชรศิริ และด้านฝีมือไทย ภายใต้การฝึกซ้อมของครูสวรรยา อนันต์ โดยจะได้เป็นตัวแทนรำถวายหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่เข้าเฝ้า รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรางวัล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน