Information
สพม.14 รับโล่ผลคะแนนรวม O-NET ทุกกลุ่มสาระฯปีการศึกษา 2561
       +++++วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562 ภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโล่และเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็น ลำดับที่ 4 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ลำดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ สพฐ.จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน