Information
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล MOE AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และ ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 4 ประเภท คือ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงานและโครงการ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้
1. ประเภทบุคคล ได้แก่
       - นายนนทวิทย์ นิ่มจงจิตร์ ครูโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สาขาอนุรักษ์มรดกไทยเทิดทูนสถาบัน
       - นางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สาขาอนุรักษ์มรดกไทยเทิดทูนสถาบัน
       - นางดวงพร กุลวรางกูร โรงเรียนกะทู้วิทยา สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
       - นางพรพิมล คำนวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง สาขา เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเภทโครงการ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ สพม.14
3. ประเภทสถานศึกษา ได้แก่
       - โรงเรียนกะทู้วิทยา สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
       - โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ- ก้องอนุสรณ์” สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
       - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา เทิดทูนสถาบัน
       - โรงเรียนสตรีระนอง สาขา เศรษฐกิจพอเพียง
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน