Information
เด็กดีบุกพังงาวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
       นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ นายสรธัญ จ๋วนเจนกิจ นายเสฎฐวุฒิ แก้วเขียว นายรัชชานนท์ กล่ำมาศ นางสาวธนพร นพรัตน์ และนางสาวศิรดา การเร็ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์ และ นางชมทิศา ขันภักดี
       นางสาวธนพร นพรัตน์ ในนามตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเล่าว่า พวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจมากกับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับครั้งนี้ ซึ่งในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นี้ต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ตัวอย่างเช่น เรื่อง “คีมกระดาษ” และ “เรื่องลูกตุ้มที่เชื่องช้า” ต้องอาศัยความรู้เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ เรื่อง “วงแสง”ต้องอาศัยความรู้เรื่องแสงและสมบัติต่างๆของแสง เรื่อง “รถไฟแม่เหล็ก” ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก หรือเรื่อง “พุน้ำร้อน” ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับความดัน ทุกเรื่องต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย คือ ขั้นแรก ต้องมีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ต้องการให้เราสืบเสาะอะไร จากนั้นก็เริ่มศึกษาทฤษฎี ความรู้ต่างๆ ที่สนับสนุนการแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ เมื่อได้ทฤษฎีรองรับก็จะเริ่มออกแบบการทดลอง และเริ่มทดลองตามแผนที่วางไว้ เพื่อนำผลที่ได้จากการทดลองมาสรุปเป็นปัจจัยต่างๆ และผลการทดลองต้องมีทฤษฎีและหลักการมาสนับสนุนได้ ซึ่งหากผลการทดลองสอดคล้องกับทฤษฎีก็จะถือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ และนอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังต้องอาศัยทักษะกระบวนการกลุ่ม ทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีม ทุกๆคนต้องคอยสนับสนุนและชี้แนะให้กันและกัน และจากความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันทำให้พวกเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้มาได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคน รวมทั้งครอบครัวและโรงเรียน พวกเราสัญญาว่าจะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันครั้งต่อๆไป
       ส่วนนายนพรัตน์ ย้อยพระจันทร์ ครูที่ปรึกษาและครูควบคุมทีมแข่งขัน กล่าวว่า ต้องเลือกนักเรียนที่เก่งฟิสิกส์ มีทักษะ ไหวพริบ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบคำถามที่ยากๆได้ทันที ด้วยความมั่นใจ และจากการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ พบว่านักเรียนมีศักยภาพทางฟิสิกส์สูงมาก ทุกคนนำเสนอความรู้ทางฟิสิกส์ได้เยี่ยมมาก และสามารถซักค้าน วิพากษ์ ฝ่ายตรงข้ามโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ และถูกต้อง ผลจากการได้รับรางวัลครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้โควตาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน