Information
เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนางสาวชัยรัมภา สังข์ด้วงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูประทีป ชูแก้ว เข้ารับรางวัลชมเชย จากการประกวดคำขวัญหัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ของกรมส่งเสริวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมอบโล่รางวัล และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.... Cr ภาพ /ข่าว เครือข่ายโรงเรียนสตรีระนอง
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน