Information
คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
       นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
       1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กหญิงพิรดา คงเรือง และเด็กหญิงสายไหม คงหนู โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
       2. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้แก่ เด็กหญิงปัญชดา ตำแก้ว โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
       3. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ได้แก่ นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา
       4. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอร์ฟแวร์ ได้แก่ เด็กหญิงธันชนก ยาทิพย์ นางสาวปรีชญา รักเถาว์ และนางสาวศิริวาริญ รักสาร โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
       และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 8 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รางวัล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทุกโรง
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน