Information
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
       ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 คน ได้แก่
       - นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       - นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
       - นางสาวอรสา เสนีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
       - นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง
       - นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
       - นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
       - นายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวีระสตรีอนุสรณ์
       - นางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา และ
       - นางศวิตา แสงเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน