Information
เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
       นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้คะแนน Top 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 8 คน
       - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายธีธัช สมสุข นางสาวญาณภัทร ภาณุภาส นางสาวบงกชมาศ แซ่ตั้ง นายธนวัฒน์ ผลเกิด และนายภูวกร เจริญวณิชชากร
       - โรงเรียนสตรีภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน คือ นางสาวศิริรัตน์ ไวสืบข่าว
       - โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร ระดับชั้นมัธยมึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนราวิทย์ กาญจนนิยม และนางสาวณัฐณิชา เจี่ยกุญธร
 
นางสาวญาณภัทร  ภาณุภาส 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นางสาวบงกชมาศ แซ่ตั้ง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายธนวัฒน์ ผลเกิด
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
     
นายธีธัช สมสุข
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายภูวกร เจริญวณิชชากร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นางสาวศิริรัตน์ ไวสืบข่าว
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
     
นางสาวณัฐณิชา เจี่ยกุญธร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
นายนราวิทย์ กาญจนนิยม
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน