Information
สพม.14 รับ 4 รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและนักเรียนที่รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ–ก้องอนุสรณ์) รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก นายคุณากร จินดา นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง และนางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน