Information
ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูโรงเรียนสตรีพังงา รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณระดับครูผู้สอน จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา และรับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา รับโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล5000บาท จากผู้ว่าจังหวัดพังงา ในงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมท้ายทอย เทคนิคพังงา เขต 2 จังหวัดพังงา นางดวงรัตน์ฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ไดรับรางวัลเพราะเป็นผลที่ได้จากการทำงานสร้างนักเรียน ให้มีศักยภาพ มีความรู้. มีทักษะชีวิต เห็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตที่ดี
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน