Information
แสดงความยินดีนางสุคนธ์ เทพณรงค์ รับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล"
       ขอแสดงความยินดีกับนางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 รับรางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องในโอกาสวันครู ปีที่ 62 โดยรับรางวัลจากหม่อหลวงปนัดดา ดิศกุล

       นางสุคนธ์ฯ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ของสกสค. ตนรับราชการมาเป็นเวลา 37 ปี ้วยความพากเพียรขยันหมั่นเพียรในการอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความเอื้ออาทรมีน้ำใจ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนครู และชุมชน มีความภาคภูมิใจที่ ได้ชื่อว่าเป็นครูมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการเรียนมีหน้าที่การงานได้รับใช้ประเทศชาติในทุกสาขาอาชีพ รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่นักเรียนเรียกว่า"ครู" ถึงไม่รวยทรัพย์สินแต่ร่ำรวยศิษย์

 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน