Information
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
       จากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) มีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 35 คน ซึ่งนับเป็นประวัติการ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 25 คน ประกอบด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 23 คน ได้แก่
  1. เด็กชายฑวัต ทวีศักดิ์
  2. เด็กชายตรีภัทร ฉันทอุไร
  3. เด็กชายธนภัทร พุ่มพวง
  4. เด็กชายพงศ์ฐวัจน์ จงจิตร
  5. เด็กชายไพสิฐ ลือสิริพาณิชย์
  6. เด็กชายวาทิศ หทัยศิริกุล
  7. เด็กชายสรวิศ พงศ์สิริฤทธิ์
  8. เด็กหญิงคริษฐา สุทธิโอสถ
  9. เด็กหญิงด้วยเกล้า หนักแน่น
  10. เด็กหญิงธัญญวีร์ ทองตัน
  11. เด็กหญิงนิวาริน วิโนทัย
  12. เด็กหญิงบุษบงกช เอี๋ยวสกุล
  13. เด็กหญิงปัทมพร ผลิโกมล
  14. เด็กหญิงพิชามญชุ์ คงทอง
  15. เด็กหญิงวนัสพร ศรีมั่น
  16. เด็กหญิงวริศรา เลิศวัฒิพงษ์
  17. เด็กหญิงวัลยารี ดำหนู
  18. เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค
  19. เด็กหญิงอุษณีย์ เลี่ยวตระกูล
  20. เด็กชายเจตน์สพัชญ์ ตั้งวินิจ
  21. เด็กชายอภิวัฒน์ สุวรรณ
  22. เด็กหญิงพิชญาภา จินดา
  23. เด็กหญิงแพรวา ฮอนด้า
      
      จากโรงเรียนตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” จังหวัดพังงา จำนวน 1 คน ได้แก่
  1. นายทรงกฤษฎิ์ แสงไฟ
      
      จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง จำนวน 1 คนได้แก่
  1. เด็กหญิงจิราพร ลิ่มสถาพร
      
      สำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 10 คน ประกอบด้วย จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 5 คน ได้แก่
  1. นายพัชวุฒิ อ่ำเจริญ
  2. นางสาวธวัลพร นิธิธมาพร
  3. นางสาวณัฐฑิตา ปิ่นแก้ว
  4. นายธฤต จตุราบัณฑิต
  5. นางสาวธัญชนก ทาแกง
      
      จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 3 คน ได้แก่
  1. นายธีธัช อนาวิลกุล
  2. นางสาวณัฐธยาน์ ตันอภิรมย์
  3. นางสาวพิชามล แรงกล้า
      
      และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 2 คน ได้แก่
  1. นายอริญชัย อังษานาม
  2. นางสาวอวัสดา ตัณฑสุกิจวณิช
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่งทุกคน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน