Information
กะทู้วิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศโชว์ผลงาน สกรีน และตัดสติกเกอร์ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”
       +++++โรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ของศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
      +++++นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนกะทู้วิทยาได้วิเคราะห์และมองเห็นถึงความแตกต่าง ทางด้านศักยภาพ ความสามารถ และความสนใจในการเรียนของนักเรียน จึงมีความคิดที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านอาชีพ โดยได้จัดหลักสูตรส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อพัฒนาทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ของศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการดำเนินงาน ผลงานจากการพัฒนาหลักสูตร ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานการทำสกรีนแก้ว หมวก เสื้อ เคสโทรศัพท์ และการตัดสติกเกอร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
      ++++นายปัญญาฯ ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนมีแนวคิดในการต่อยอดเพื่อพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียนโดยเน้นห้องเรียนอาชีพเป็น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามความต้องการของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นทักษะ 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และด้านทักษะชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน