Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลประกวดคลิปสั้น
       +++++ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายวีรเชษฏ์ กัณทิสา คว้ารางวัลชนะเลิศ และนายอินทัช อินทสระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดคลิปสั้นเรื่อง "ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี" (NYC Camp 2018) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามความต้องการของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นทักษะ 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และด้านทักษะชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน