Information
สตรีระนองคว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคใต้)
       1. เด็กชายวีรภัทร จุลเสนีย์ชร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3. ภายใต้การฝึกซ้อมของว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร ฐาปะนา
       2. นางสาวปนัสยา ฟองย้อย และ นางสาวพฤทธิพร มูสิกะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ และ ครูสิทธิพงษ์ ไกรลาศ
       3. เด็กหญิงปณาลี ประเสริฐพรม ,เด็กหญิงภูพลอย พลเดชและนางสาวณัฐศิริ เพ็ชรรัตน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูรนนท์ นุ่นสิงห์
       4. เด็กชายแทนภูมิ พุ่มสุวรรณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูปฐมาวดี แจ่มใส
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน