Information
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ (ภาคใต้)
       1.นายเตชสิทธิ์ ศรีพิทักษ์ เด็กชายปวเรศ สาตรประเสริฐ เด็กชายภูริณัฐ ประทุม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูสหัส เสือยืนยง และครูอดิศักดิ์ ธรรมจิตต์
       2. เด็กชาย กฤตภาส ทองเฝือ เด็กชายอัมมาร์ อุมาสะ รับรางวัลชนะเลิศ รายการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การฝึกสอนของครูจรุง บำรุงเขตต์ ครูบุญเลิศ เมตตาวิมล
       3. เด็กหญิงนิวาสา ร่วมใจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูยศยา ศักดิ์ศิลปะศาสตร์
       4. เด็กหญิงอัญชิษฐา มาลี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ภายใต้การฝึกซ้อมของครูพรรณพนัช คงผอม
       5.นายจิรกิตต์ ศรีรักษ์ นายสุรพัศ ศิริบุตร นางสาวแพรนภา อาจกิจ นางสาวคณิตา ปิยนามวาณิช นางสาวกานต์ชนาพร ประมูลทรัพย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูณณัฐพล บุญสุรัชต์สิรี และครูอุรา เสนาเพ็ง
       6. นางสาว พิชยาภรณ์ เสริฐบุตร นางสาวประกายฟ้า วิเชียร เด็กหญิงพรรณพฤกษา จันทร์ทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภายใต้การฝึกซ้อมของว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร พลนิกร
       7. นางสาวธนพร ไชยเดช นายสุพัฒน์ชัย อำมรินทร์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ภายใต้การฝึกซ้อมของคุณครู สุดาทิพย์ ยกย่อง และครูอรอนงค์ ทองเจิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน