Information
เด็กสตรีระนอง สพม.14 รับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
       +++++เด็กหญิงปณาลี ประเสริฐพรม นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครงงาวิทยายน
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน