Information
สตรีภูเก็ต คว้า 4 เหรียญรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ แข่งมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ (ภาคใต้)
       +++++เด็กสตรีภูเก็ตสร้างผลงานคว้า 4 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง ดังนี้
1. รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ น.ส.จิรวดี สมาธิ น.ส.บัณฑิตา เย็นฉ่ำ น.ส.สุภัทรยา พรมไพร น.ส.พิมพ์ชนก ทองปทุมพันธุ์ น.ส.มนิชยา เพิ่มวงค์วาฬ ภายใต้การฝึกซ้อมของครู นิชาภา ธัญไกรเลิศ และ Ms.Yuka Sugiyama
2. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ นางสาวจริยาพร รอดแก้ว และนางสาวปิ่นมุก อ่องวิบูลย์ ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูมาลัย ฮูกซาม
3. น.ส.ญาดา สัจจากุล รับรางวัล ชนะเลิศ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การฝึกซ้อมโดยครู นายสัญญา สัจจากุล
4. น.ส.ญาดา สัจจากูล รับรางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงลูกกรุงหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การฝึกซ้อมโดย ครูสัญญา สัจจากุล
5. น.ส.ญาดา สัจจากุล รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การฝึกซ้อมโดย ครูสัญญา สัจจากุล
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 แข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ ด.ญ.ฐิติรัตน์. ต่างจิตร์ ภายใต้การฝึกซ้อมของครู อิสรีย์ ศรีงาม
7. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนที่แข่งขันได้แก่ ด.ญ.กชพรรณ ภู่ไพบูลย์ ภายใต้การฝึกซ้อมของครูผู้อิสรีย์ ศรีงาม
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน