Information
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้า 2 รางวัล โรงเรียนสุจริต (ระดับภาคใต้)
       +++++โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม.14 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา โดยการนำเสนอ“โครงงานน้ำดื่ม คชพ.” และนายเฉลิม จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริต ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำปัญญา พาสุจริต” ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสืบสานคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน