Information
เด็กละอุ่นวิทยาคาร สพม.14 รับรางวัลนักพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ปี 2561
       +++++ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นั้น เด็กหญิงปิยะนุช วงค์ทอง นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน