Information
เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ เยาวชนคนดี ปี 2562
       // เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนคนดี จากโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถ ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 คัดเลือกโดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุขุม พุคยาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขต กรุงเทพมหานคร //เด็กหญิง วัชรีวรรณ สงวนสินธ์ ชื่อเล่น น้องหลิงหลิง นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นบุตรของ นายไกรวุธ สงวนสินธ์ อาชีพรับราชการครู กับนางวาสนา สงวนสินธ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มีผลงานรางวัล สำคัญที่เคยได้รับจนถึงปัจจุบันมากมาย เช่น 1.รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 2.รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 3.รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 4.รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 5.รางวัล Young Artist Recognition Prize ระดับนานาชาติ การประกวดวาดภาพโครงการ PMAC World Art Contest 2019 6.รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโครงการพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2562 7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโครงการสืบสานวันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2562 8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสร้างสรรค์ภาพถ่าย Reusing Plastic ประจำปี 2562 9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพเนื่องในงานประมงน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2562 10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การประกวดวาดภาพเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 11.รางวัล Honorable mention ระดับนานาชาติ การประกวดวาดภาพโครงการ PMAC World Art Contest 2018 12.รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ การประกวดโครงการศิลปะเยาวชนไทย-ตุรกี ประจำปี 2561 13.รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโครงการพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2561 14.รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโครงการ Out of the Box ประจำปี 2561 15.รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโครงการอาทิตย์สุวรรณ ประจำปี 2561 16.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสร้างสรรค์ผลงาน โครงการ Young Creative Environment Artist Season 3 ประจำปี 2561 17.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ประจำปี 2561 18.รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ประจำปี 2559-2561 19.รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดวาดภาพโครงการสารานุกรมไทย ประจำปี 2561 20.รางวัลดีเด่น ระดับภาค การประกวดศิลปกรรมเยาวชนภาคใต้ ประจำปี 2561 21.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค การประกวดวาดภาพโครงการแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 22.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ประจำปี 2559-2560   
// น้องหลิง หลิง บอกความรู้สึกที่ได้รับในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนคนดี ประจำปี 2562 ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านวิชาการทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวเองได้สร้างผลงานในเชิงประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติมากมาย จึงทำให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินและได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ รางวัลนี้คือกำลังใจให้ตัวเองตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมทักษะด้านวิชาการ จะดำรงตนเป็นคนดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป   
//นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาของนักเรียนในการเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดี ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ น้องหลิง หลิง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนคนดี ประจำปี 2562 ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ น้องเป็นนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นและตั้งใจเรียนมาโดยตลอด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ น้องยังเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีมารยาท มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน