Information
ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ (ครูเตียง)ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์
       +++++ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรศานต์ หรือครูเตียงโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากศิษย์เก่า และสถานศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ไม่โดดเดี่ยวในการทำงาน เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน