Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัย เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562
       +++++ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้แสดงความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนสภานักเรียนทั่วประเทศ ให้ได้เป็นประธานกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ในที่อบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูรัชนิดา เสล่ราษฎร์ เป็นครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล และได้เป็นตัวแทนนำเสนอข้อคิดเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน