Information
เด็กสตรีระนองรับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนายกรปริทน์ ธเนศนราธร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ และนางสาว ปณาลี ประเสริฐพรม สมาชิกชมรม STRN Dancer พอเพียงและชมรมมโนราห์โรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน