Information
ครูสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลชนะเลิศ ถอดบทเรียน (Best practice) นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
       +++++เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนกงาน ปปช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน 5 กิจกรรม และในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ครูภัคทนัน คำสุริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู และโรงเรียนกะปงพิทยาคม นำโดยคุณครูงามชื่น รัตนชัย พร้อมด้วย ครูอารัณ นิลอินจันทร์ และนักเรียน นางสาวศศิกาญจน์ ศิลาโรจน์ นางสาวอัยลดา พันธรักษ์ นายกิตตินันท์ แซ่ตั้น นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ คว้ารางวัลชมเชย กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       โดยศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน